MULTlv - MixUseLifeStyle Tel Aviv


Final Project in the Faculty of Architecture and town planning, Technion, Haifa
D_Cology Studio
Studio Directors: Prof. Rivka Oxman, Arch. Arielle Blonder
Additional Studio Director: Dr. Yasha Grobman
The Project was presented as a part of Prof. Oxman's lecture - “Design Education as Research Laboratory” at:
10 Years Architecture Education at DIA
Dessau Institute of Architecture Graduate School, Dessau, Germany, July 2009

פרוייקט גמר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, טכניון, חיפה
D_Cology סטודיו
מנחות: פרופ' רבקה אוקסמן, אדר' אריאל בלונדר
מנחה נוסף: ד"ר יאשה גרובמן
לאתר הפרוייקט www.multlv.com

הפרוייקט בוחן את סוגיית עירוב השימושים במבנה ובעיר מתוך כוונה לפתח תהליך תכנוני הנעזר בכלים דיגיטליים. זאת, תוך החלפת מושג ה"פונקציה" הקבוע מראש במושג "אירוע", המאפשר מגוון ומורכבות גדולים בהרבה. כמקרה בוחן נבחר אתר "בית מרכזים" בצומת דרך קיבוץ גלויות ודרך שלבים בדרום תל אביב – אזור המתאפיין באינטנסיביות גבוהה אך במגוון נמוך של שימושים.

בשונה מתהליך תכנון קלאסי בו מוגדרת מראש "פרוגרמה" בדמות רשימת פונקציות ושטחים, הפרוייקט נעזר בסדרה פתוחה ומגוונת של "אירועים", שכל אחד מהם מיוצג באמצעות צירוף פרמטרים ייחודי, הרלבנטי לפעילותו (כגון: רמת ציבוריות, מידת רגישות לרעש חיצוני, צורך בגישה, וכד').


דיאגרמת הפרמטרים המגדירים כל "אירוע" במערכת.

התהליך כלל פיתוח כלי סימולציה דיגיטלי המיישם ידע אודות מערכות טבעיות מבוססות סוכנים בעלות תכונת "סידור עצמי" (“Swarm Intelligence”). כל סוכן במערכת מייצג "אירוע" ספציפי בעל צירוף פרמטרים ייחודי.

גרף ניתוח הסימולציה


תוצאת הסימולציה היא דיאגרמה המשקפת איזון אקולוגי במרחב בין הצרכים וההשפעות ההדדיות של ה"אירועים", הסביבה החיצונית ודרישות התכנון. דיאגרמה זו, הינה הבסיס לעיבוד האדריכלי והחומרי לכדי מבנה מפותח ומתפקד. התוצר הבנייני הסופי, הינו פרוייקט בעל יחסים פרוגרמתיים וחלליים בלתי צפויים מחד, אך מותאמים למשתמש ולסביבתם מאידך.

תוצאת הסימוציה - מעבר מ"point cloud" לחלוקה נפחית
תוכנית מפלס הקרקע

פיתוח פרמטרי של חזיתות המבנה

מבט מדרך קיבוץ גלוית בשעות הלילהחתך המראה את הקשר בין ה"אירועים" השונים


מבט בחלל התנועה הפנימי של הפרוייקט


תוכניות קטע מפורטמבט פנימי בין ה"אירועים" השונים.